OTTO in de Media

23 jan 2020
snf

Vanaf 2021 SNF-keurmerk per pand en scherpere normen

Categorie: Blog, Nieuws

Op 15 januari 2020 heeft het bestuur van Stichting Normering Flexwonen (SNF) besloten om het advies van de commissie toekomstvisie SNF op te volgen en in 2021 certificering per pand in te voeren. Dit houdt in dat álle panden periodiek geïnspecteerd zullen worden (100%-controle), daar waar tot nu toe jaarlijks een steekproef van de door de onderneming gebruikte locaties wordt geïnspecteerd. Ook verscherpt SNF haar normen.

Het bestuur van de Stichting heeft in het najaar van 2019 een commissie toekomstvisie SNF ingesteld met vertegenwoordigers vanuit de uitzendsector, de huisvestingssector en de vakbond. Deze commissie had de opdracht om te komen tot advies over de keurmerkeisen én de inspectiemethode op de middellange termijn. Deze commissie heeft aanbevelingen gedaan op het vlak van hygiëne, privacy en klachtenafhandeling, maar vooral geadviseerd om een 100%-controle in te voeren van de panden die worden gebruikt voor huisvesting van arbeidsmigranten.

In de Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten uit 2012 spraken partijen af om met steekproeven te werken. SNF doet dat tot op heden nog steeds. Maar in het afgelopen jaar heeft SNF met heel veel partijen intensief overleg gevoerd over een betere controle op de huisvesting om een fatsoenlijk niveau van huisvesting te realiseren. De negatieve berichtgeving in de media was daarvoor een aanleiding, maar ook allerlei andere signalen die wij kregen. In de politiek was er ook veel aandacht voor dit onderwerp. Zo schreven de Ministers in de Kamerbrief van december 2019 ‘Integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten’ over het belang van goede huisvesting en de noodzaak om misstanden te voorkomen.

De commissie heeft geconcludeerd dat de tijd is nu echt rijp is voor een 100%-controle van de panden die worden ingezet voor huisvesting van arbeidsmigranten. Dit zal heel veel voeten in aarde hebben. Voorgesteld is ook om ‘toezicht en beheer’ toe te voegen aan de normen. Voor bewoners houdt dat onder andere in dat bij de grote locaties een beheerder beschikbaar is. Voor omwonenden moet er in elk geval een aanspreekpunt bij de verhuurder bekend zijn. Ook wordt de staat waarin de locatie verkeert in de toekomst gecontroleerd. In de komende maanden zal intensief en met alle betrokken partijen worden samengewerkt om te komen tot een goede uitwerking van de plannen. Daarbij zijn de uitvoerbaarheid en het kostenaspect zeer belangrijk.

Naar verwachting zal er een vorm van een ‘inhuur-register’ voor uitzendondernemingen blijven. Ook dat wordt nog nader uitgewerkt.
V
anzelfsprekend staat ook het formuleren van een goede overgangsregeling op de planning.